ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αμυντικές Δαπάνες είναι το σύνολο των δαπανών για την απόκτηση και διατήρηση στρατιωτικής ισχύος. Οι Αμυντικές Δαπάνες μπορούν να υποδιαιρεθούν σήμερα σε τρεις κύριες κατηγορίες:

(1) Δαπάνες για την αποζημίωση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (μισθοδοσία, επιδόματα, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές).

(2) Δαπάνες για την Υποστήριξη και την Λειτουργία (λειτουργικά έξοδα, ασκήσεις, επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων).

(3) Δαπάνες για την προμήθεια Εξοπλισμών και Υποδομών.

Το ΝΑΤΟ έχει θέσει δύο βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις Αμυντικές Δαπάνες:

  • Κατευθυντήρια Οδηγία του 2% επί του ΑΕΠ. Τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν το 2006 να αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε Αμυντικές Δαπάνες. Η δέσμευση αυτή υποδηλώνει το δείκτη συνεισφοράς των κρατών-μελών στη συλλογική άμυνα, την αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση.
  • Κατευθυντήρια Οδηγία του 20% των Αμυντικών Δαπανών. Οι δαπάνες για την απόκτηση και προμήθεια Εξοπλισμών και Υποδομών θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% του συνόλου των Αμυντικών Δαπανών. Στόχος της Οδηγίας είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου απαρχαίωσης του στρατιωτικού υλικού, η αύξηση της διαλειτουργικότητας-συμβατότητας μεταξύ των οπλικών συστημάτων και η διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής έναντι κάθε δυνητικής απειλής.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) μειώθηκαν κατά 52,02% (ή €3,39 δισ.) την περίοδο 2009-2016, προκαλώντας ασφυξία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ ανέρχεται για το Οικονομικό Έτος 2017 στα €3,12 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα καλύπτει φαινομενικά τον Στόχο του 2% λόγω συνυπολογισμού από το ΝΑΤΟ της συνταξιοδοτικής δαπάνης για τους 120.000 αποστράτους ενώ υπολείπεται σημαντικά του Στόχου του 20% με ορατό πλέον τον κίνδυνο απαρχαίωσης του στρατιωτικού υλικού και κατ΄επέκταση συνολικής απομείωσης της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος. Μια μεσοσταθμική ανάλυση των Απολογισμών του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία έτη δείχνει ότι οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες κατανέμονται ποσοστιαία ως εξής:

  • 67% για τη μισθοδοσία του προσωπικού (∼€2 δισ.)
  • 18% για τις λειτουργικές δαπάνες
  • 15% για τις εξοπλιστικές δαπάνες

Ειδικότερα για το Οικονομικό Έτος 2014, οι πληρωμές για αποδοχές προσωπικού και λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €2.738 εκατ. (1,48% επί του ΑΕΠ) και για εξοπλιστικές δαπάνες σε €345 εκατ. (0,19% ΑΕΠ), ήτοι δαπανήθηκαν συνολικά €3.084 εκατ. (1,66% του ΑΕΠ) για την Εθνική Άμυνα. Σημειώνεται ότι οι επενδυτικές δαπάνες της Ελλάδας για εξοπλισμούς αφιερώνονται κατά πλειοψηφικό ποσοστό για την αποπληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων από παλαιότερα προγράμματα ενώ τα κονδύλια που κατευθύνονται σε νέα υποπρογράμματα προμηθειών και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μέσων έχουν περιοριστεί δραματικά. Ενδεικτικά, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ υπέγραψε εντός του 2016 μόλις 7 συμβάσεις για προμήθειες και υπηρεσίες συνολικού ύψους ~28 εκατ. €.

c45exulwyae-xom
Η Ελλάδα καλύπτει φαινομενικά τον Στόχο του 2% καθώς το ΝΑΤΟ συνυπολογίζει τη συνταξιοδοτική δαπάνη στις Αμυντικές Δαπάνες ενώ υπολείπεται σημαντικά του Στόχου του 20%, αυξάνοντας τον κίνδυνο απαρχαίωσης του υλικού και των υποδομών. © heritage.org

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

O υπολογισμός των αμυντικών δαπανών της Τουρκίας αποτελεί δυσεπίλυτο γρίφο και αντικείμενο μελέτης τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Ο επονομαζόμενος «προϋπολογισμός άμυνας και ασφάλειας» καλύπτει τις δαπάνες διαφορετικών κρατικών φορέων, για τους οποίους επικρατεί μερική ή και πλήρης αδιαφάνεια καθώς δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το Κοινοβούλιο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως μερικώς διαφανείς θεωρούνται οι δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας (MSB) και του Υφυπουργείου Αμυντικών Βιομηχανιών (SSM) ενώ ως πλήρως αδιαφανείς θεωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του Ταμείου Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSDF) που αποτελεί τη βασική χρηματοδοτική πηγή για εξοπλιστικά προγράμματα, η συνταξιοδοτική δαπάνη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που καταβάλλεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μισθοδοσία των πολιτοφυλάκων (Köy Korucuları), οι απόρρητες δαπάνες (Örtülü Ödenek) της προεδρίας, οι προϋπολογισμοί της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας ΜΚΕΚ και του Ιδρύματος για την Ενίσχυση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSKGV), το οποίο κατέχει μερίδια σε 18 εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες μεταξύ των οποίων οι Aselsan, Havelsan, Roketsan και ΤΑΙ, καθώς και το ύψος της επιχορήγησης των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Ο προϋπολογισμός του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανήλθε το 2014 σε ΤΛ29,4 δισ. ($13,2 δισ.), εκ των οποίων το 57,5% καλύπτει την μισθοδοσία του προσωπικού και το 42,5% τις λειτουργικές δαπάνες και λοιπά έξοδα. Οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα καλύπτονται πρωτίστως από τα έσοδα του SSDF που υπάγεται στο Υφυπουργείο Αμυντικών Βιομηχανιών, τα οποία προέρχονται από έμμεσους φόρους όπως τέλη σε οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού και τυχερά παίγνια. Το SSDF συγκέντρωσε το 2014 έσοδα ύψους $5,7 δισ., μέρος των οποίων παρακρατείται από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας και διατίθεται ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών αλλά και για σκοπούς Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΑΤΟ, το ύψος των τουρκικών αμυντικών δαπανών το 2016 ανήλθε σε $13,68 δισ. (σε σταθερές τιμές 2014), εκ των οποίων τα $3,3 δισ. κατευθύνθηκαν σε εξοπλιστικά προγράμματα. Επισήμως, εκτιμάται πως ο αμυντικός προϋπολογισμός της Τουρκίας για το 2017 αντιστοιχούσε στο 1,52% του ΑΕΠ της ενώ οι δαπάνες για προμήθεια Εξοπλισμών και Υποδομών αποτελούσαν το 30,4%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον Στόχο του 20%. Με βάση το σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2018, το ύψος αυτής της δαπάνης θα αυξηθεί στο 1,65%, ενώ στόχο αποτελεί η σταδιακή αύξηση των εξόδων άμυνας στο 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2024. 

2016

2017

2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

26.451.504.000

28.676.642.000

40.402.239.000

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

57.377.000

62.287.000

66.011.000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4.674.246.000

5.202.571.000

7.300.918.000

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

21.140.638.000

23.218.446.000

27.792.655.000

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

8.276.881.000

9.118.804.000

13.311.208.000

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.636.803.000

1.805.319.000

2.335.535.000

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

576.812.000

624.389.000

682.700.000

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

19.962.000

24.249.000

18.373.000

ΣΥΝΟΛΟ

62.834.223.000

68.732.707.000

91.909.639.000

TAMEIO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 8.000.000

10.000.000.000

18.000.000.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.834.223.000 78.732.707.000 109.909.639.000

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας υπήρξαν ανέκαθεν επιστρατευμένοι στρατοί, στηρίζονται δηλαδή στην κινητοποίηση των εφεδρειών τους για την ανάληψη επιχειρήσεων. Η στρατιωτική θητεία εξυπηρετεί πρωτίστως την ανάγκη απόδοσης εκπαιδευμένης εφεδρείας και δευτερευόντως την επάνδρωση των στρατιωτικών Μονάδων από τον καιρό την ειρήνης. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκτός από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, υποχρεωτική στράτευση υφίσταται στο Ισραήλ και την Αίγυπτο ενώ προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη (Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ελβετία) εφαρμόζουν σύστημα υποχρεωτικής στράτευσης ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ο συνολικός αριθμός του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ανέρχεται σε 85.872 (στοιχεία Δεκεμβρίου 2017), εκ των οποίων λιγότεροι από 7.268 αποτελούν πολιτικό προσωπικό (Οκτώβριος 2015). Όσον αφορά την κατανομή του στις Ένοπλες Δυνάμεις, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Νοέμβριος 2012), στο Στρατό Ξηράς υπηρετούσαν 51.531 στελέχη, στο Πολεμικό Ναυτικό 16.722 και στην Πολεμική Αεροπορία 22.155, συμπεριλαμβανομένων τότε 8.163 πολιτικού προσωπικού.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ανανέωσης του στελεχιακού τους δυναμικού λόγω της παρατεταμένης αδυναμίας προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και της μείωσης του αριθμού εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. Μείζον πρόβλημα αποτελεί και η γήρανση του προσωπικού, ιδιαίτερα στον Στρατό Ξηράς όπου ο μέσος όρος ηλικίας διαμορφώθηκε στα 31 έτη κατά το έτος 2017 (Αξιωματικοί: 37,5 έτη, Υπαξιωματικοί ΕΜΘ: 40 έτη, ΕΠΟΠ: 35 έτη, Οπλίτες: 23 έτη) και στο Πολεμικό Ναυτικό με μέσο όρο τα 34,3 έτη (Αξιωματικοί: 42 έτη,  Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί: 37 έτη, Οπλίτες: 24 έτη). Επιπλέον, η φυγοστρατία σε συνδυασμό με το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας οδηγούν σε μειωμένη απόδοση των Στρατολογικών Κλάσεων με λιγότερους από 54.000 διαθέσιμους για στράτευση ετησίως. Ως εκ τούτου, η μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες επέφερε καίριο πλήγμα στην επάνδρωση του Ελληνικού Στρατού με συνέπεια να μην καλύπτεται η προβλεπόμενη οροφή προσωπικού για τον καιρό της ειρήνης ενώ παρατηρούνται ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, κενό που επιχειρείται να καλυφθεί με ανακατάταξη και επανακατάταξη οπλιτών για βραχεία περίοδο έως τριών ετών. Λιγότερη προβληματική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, όπου έχει επιτευχθεί υψηλότατο ποσοστό επαγγελματοποίησης λόγω της φύσης και της αποστολής των δύο Κλάδων και εφαρμόζεται θητεία 12 μηνών. Το σύνολο του ενεργού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώνεται σε περίοδο πολέμου με κινητοποίηση εφεδρειών, ανερχόμενο σε 253.500.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (Türk Silahlι Kuvvetleri: TSK) προωθούν το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 2033 («TSK 2033 Yeniden Yapılanma Projesi»), το οποίο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην επίτευξη υψηλού ποσοστού επαγγελματοποίησης. Το σύνολο του μονίμου προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ανήλθε το Φεβρουάριο του 2017 σε 192.684, εκ των οποίων οι 153.769 αποτελούν στρατιωτικό προσωπικό (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Επαγγελματίες και Συμβασιούχοι Οπλίτες) και οι υπόλοιποι 38.915 πολιτικό προσωπικό και των τριών Κλάδων. Το στρατιωτικό προσωπικό συμπληρώνεται με 208.515 στρατεύσιμους οπλίτες 6μηνης θητείας (για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και 12μηνης θητείας (για αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Σε αντίθεση με την ενημέρωση επί μηνιαίας βάσης για το αριθμητικό μέγεθος των Τουρκικών Γενικών Επιτελείων, η Άγκυρα δεν αποκαλύπτει την κατανομή του στρατιωτικού προσωπικού μεταξύ των τριών Κλάδων και περιορίζεται στην αναφορά του ποσοστού επαγγελματοποίησης που σήμερα βρίσκεται στο 42%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανώτατοι Αξιωματικοί 201
Κατώτεροι και Ανώτεροι Αξιωματικοί 25.728
Μόνιμοι Υπαξιωματικοί 64.655
Επαγγελματίες Οπλίτες 47.167
Συμβασιούχοι Οπλίτες 16.018
Σύνολο Επαγγελματικού Προσωπικού 153.769
Έφεδροι Αξιωματικοί 6.755
Στρατεύσιμοι Οπλίτες 201.760
Σύνολο Προσωπικού Θητείας 208.515
Σύνολο Στρατιωτικού Προσωπικού 362.284
Πολιτικοί Υπάλληλοι στους 3 Κλάδους 29.369
Πολιτικοί Υπάλληλοι Γενικού Επιτελείου 3.136
Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείου Άμυνας 6.410
Σύνολο Πολιτικών Υπαλλήλων 38.915
Σύνολο 401.199

Σύμφωνα με γράφημα του κρατικού πρακτορείου Anadolu στις 22 Ιουλίου 2017, ο αριθμός των ανωτάτων αξιωματικών μειώθηκε σε 196, ο αριθμός των κατώτερων και ανώτερων αξιωματικών σε 24.705, ο αριθμός μονίμων υπαξιωματικών σε 62.781 ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των συμβασιούχων οπλιτών σε 16.743 και των εφέδρων αξιωματικών σε 8.736.

Γράφημα του κρατικού πρακτορείου Anadolu με τις μεταβολές στρατιωτικού προσωπικού μεταξύ Ιουλίου 2016-Μαίου 2017.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις επικεντρώνονται στην ανανέωση του ανθρωπίνου δυναμικού τους μετά το πραξικόπημα, με την πρόσληψη 30.159 νέων στελεχών σε βάθος τετραετίας, στους οποίους περιλαμβάνονται σε πρώτη φάση 1.322 Αξιωματικοί, 3.547 Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, 7.159 Επαγγελματίες Οπλίτες και 11.907 Συμβασιούχοι Οπλίτες με 3ετή διάρκεια σύμβασης και δυνατότητα παραμονής στο στράτευμα για συνολικά 9 έτη.


ΗΓΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής

Αρχηγός ΓΕΝ: Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης

Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ: Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης

Διοικητής ΑΣΔΥΣ: Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Διοικητής Δ’ ΣΣ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς

Επιτελάρχης ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός

Διοικητής Γ΄ΣΣ/NRDC – GR: Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος

Διοικητής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανωλάκος

Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας: Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης

Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Αντιπτέραρχος Νικόλαος-Δημήτριος Χριστόπουλος

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου: Στρατηγός Yaşar Güler

Αρχηγός Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων: Στρατηγός Ümit Dündar

Αρχηγός Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων: Nαύαρχος Adnan Özbal

Αρχηγός Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων: Πτέραρχος Hasan Küçükakyüz

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου: Αντιστράτηγος Metin Gürak

Διοικητής 1ης Στρατιάς: Στρατηγός Musa Avsever

Διοικητής 2ης Στρατιάς: Στρατηγός İsmail Metin Temel

Διοικητής 3ης Στρατιάς: Στρατηγός İsmail Serdar Savaş

Διοικητής Στρατιάς Αιγαίου: Στρατηγός Abdullah Recep

Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Ercüment Tatlıoğlu

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας: Πτέραρχος Atilla Gülan

Υπαρχηγός Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων: Αντιπτέραρχος İsmail Güneykaya

Διοικητής Δκσης Δόγματος και Εκπαίδευσης (EDOK): Αντιστράτηγος Şeref Öngay

Υπαρχηγός Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων: Αντιστράτηγος Yavuz Türkgenci

Διοικητής 2ου Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Zekai Aksakallı

Διοικητής 3ου Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Kemal Yeni

Διοικητής 4ου Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Ali Sivri

Διοικητής 5ου Σώματος Στρατού: Υποστράτηγος Gürsel Yüz

Διοικητής 7ου Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Sinan Yayla

Διοικητής 8ου Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Osman Erbaş

Διοικητής 9ου Σώματος Στρατού: Υποστράτηγος Veli Tarakci

Διοικητής Δνσης Επιχειρήσεων: Υποστράτηγος Levent Ergün

Διοικητής Δνσης Πληροφοριών: Υποστράτηγος İrfan Özsert

Διοικητής κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο: Υποστράτηγος Yılmaz Yıldırım

Διοικητής Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων: Υποστράτηγος Ahmet Ercan Çorbacı


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ

NATO ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΔ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΔ
OF-9 Στρατηγός–Ναύαρχος–Πτέραρχος Orgeneral–Oramiral
OF-8 Αντιστράτηγος–Αντιναύαρχος–Αντιπτέραρχος Korgeneral–Koramiral
OF-7 Υποστράτηγος –Υποναύαρχος–Υποπτέραρχος Tümgeneral–Tümamiral
OF-6 Ταξίαρχος–Αρχιπλοίαρχος Tuğgeneral–Tuğamiral
OF-5 Συνταγματάρχης–Πλοίαρχος–Σμήναρχος Albay
OF-4 Αντισυνταγματάρχης–Αντιπλοίαρχος –Αντισμήναρχος Yarbay
OF-3 Ταγματάρχης–Πλωτάρχης–Επισμηναγός Binbaşı
OF-2 Λοχαγός–Υποπλοίαρχος–Σμηναγός Yüzbaşı
OF-1 Υπολοχαγός–Ανθυποπλοίαρχος–Υποσμηναγός Üsteğmen
Ανθυπολοχαγός–Σημαιοφόρος–Ανθυποσμηναγός Teğmen
OR-9 Ανθυπασπιστής Astsubay Kıdemli Başçavuş
OR-8 Αρχιλοχίας–Αρχικελευστής–Αρχισμηνίας Astsubay Başçavuş
OR-7 Επιλοχίας–Επικελευστής–Επισμηνίας Astsubay (Kıdemli )Üstçavuş
OR-6 Λοχίας–Κελευστής–Σμηνίας Astsubay (Kıdemli) Çavuş
OR-5 (Kıdemli) Uzman Çavuş
OR-4 Δεκανέας–Δίοπος–Υποσμηνίας Çavuş
OR-3 (Kıdemli) Uzman Onbaşı
OR-2 Υποδεκανέας–Υποδίοπος–Ανθυποσμηνίας Onbaşı
OR-1 Στρατιώτης–Ναύτης–Σμηνίτης Er

Φωτογραφία εξωφύλλου © Lefteris Partsalis‏