ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με τον ορισμό και την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ, οι δαπάνες προς κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων υποδιαιρούνται σε τέσσερις μείζονες κατηγορίες:

(1) Λειτουργικές δαπάνες: Μισθοδοσία και επιδόματα στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, συντάξεις, δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
(2) Δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων και κατασκευής στρατιωτικών υποδομών
(3) Δαπάνες για την Έρευνα και Ανάπτυξη
(4) Λοιπές δαπάνες

Το ΝΑΤΟ έχει θέσει δύο βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις Αμυντικές Δαπάνες:

  • Κατευθυντήρια Οδηγία του 2% επί του ΑΕΠ: Τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας συμφώνησαν το 2006 να αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε Αμυντικές Δαπάνες. Η δέσμευση αυτή υποδηλώνει το δείκτη συνεισφοράς των κρατών-μελών στην συλλογική άμυνα, την αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση.
  • Κατευθυντήρια Οδηγία του 20% των Αμυντικών Δαπανών: Οι δαπάνες ενός κράτους-μέλους για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την κατασκευή υποδομών θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% του συνόλου των Αμυντικών Δαπανών. Στόχος της Οδηγίας είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου απαρχαίωσης του στρατιωτικού υλικού και των εγκαταστάσεων, η αύξηση της διαλειτουργικότητας-συμβατότητας μεταξύ των κύριων οπλικών συστημάτων και η διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής έναντι κάθε δυνητικής απειλής.

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης20192020202120222023
Παροχές σε εργαζομένους2.291.351.0002.364.918.0002.474.958.0002.524.584.0002.627.483.00
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών444.391.000401.358.000401.023.000402.134.000497.248.000
Αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων542.779.000540.692.0002.531.746.0003.390.131.0002.428.281.000
Σύνολο Τακτικού Π/Y3.358.600.0003.383.000.0005.481.900.0006.431.600.0005.687.600.00
Εξέλιξη Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ 2019-2022

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

O επονομαζόμενος «Προϋπολογισμός Άμυνας και Ασφάλειας» καλύπτει τις δαπάνες διαφόρων κρατικών φορέων της Τουρκίας, για τους οποίους επικρατεί μερική ή και πλήρης αδιαφάνεια καθώς υπόκεινται σε περιορισμένο έλεγχο από το Κοινοβούλιο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως μερικώς διαφανείς θεωρούνται οι δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας (MSB) και της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB) ενώ ως πλήρως αδιαφανείς θεωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του Ταμείου Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSDF) που αποτελεί σημαντική χρηματοδοτική πηγή για εξοπλιστικά προγράμματα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), η συνταξιοδοτική δαπάνη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που καταβάλλεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μισθοδοσία των πολιτοφυλάκων (Köy Korucuları), οι απόρρητες δαπάνες (Örtülü Ödenek) της Προεδρίας, οι προϋπολογισμοί της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας ΜΚΕΚ και του Ιδρύματος για την Ενίσχυση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSKGV), το οποίο κατέχει μερίδια σε 18 εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες μεταξύ των οποίων οι Aselsan, Havelsan, Roketsan και ΤΑΙ, καθώς και το ύψος της επιχορήγησης των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Εξέλιξη αμυντικών δαπανών της Τουρκίας την περίοδο 2000-2019 σε εκατ. δολάρια ΗΠΑ (σταθερές τιμές 2018).
2018201920202021
Στρατιωτικό προσωπικό440.779390.691456.064390.960
Επαγγελματίες178.161194.317198.626216.044
Στρατεύσιμοι Θητείας262.618196.374257.438174.916
Πολιτικό προσωπικό38.48438.89338.48639.617
Σύνολο479.263429.584494.550430.577
Εξέλιξη στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού Τ/ΥΠΑΜ 2017-2021